MDM - Mieszkania dla młodych

O tym należy pamiętać!

Program Mieszkanie dla Młodych zakłada pomoc w nabyciu pierwszego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Pomoc ta jednak wiąże się z określonymi obowiązkami Beneficjenta. Nabywcy nieruchomości powinni pamiętać iż obowiązuje ich zakaz dotyczący nabywania praw do nieruchomości i wykorzystania dofinansowanego lokalu.

Warunki dopłat MDM

Zgodnie z ustawą Beneficjent jest objęty 5-cio letnią karencją i w tym okresie nie może:

  • wynajmować lub użyczyć zakupionej nieruchomości;
  • użytkować nieruchomości w celach komercyjnych, co do zasady powinna ona służyć wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy;
  • zbywać prawo własności nieruchomości;
  • nabywać prawo własności do innej nieruchomości mieszkalnej za wyjątkiem dziedziczenia;
  • nabywać spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości mieszkalnej za wyjątkiem dziedziczenia.

Bank Gospodarstwa Krajowego systematycznie monitoruje czy kredytobiorcy przestrzegają ww. zasady. W przypadku wykrycia nieprawidłowości będzie się to wiązało z dotkliwymi sankcjami finansowymi i zwróceniem części dopłat do banku komercyjnego. Bank może zażądać od kredytobiorcy zwrotu kwoty dopłaty wyrażonej proporcjonalnie co do kwoty oraz okresu pozostałego do upływu pełnych 5 lat.

Dodatkowo w przypadku nie poinformowania BGK w terminie 30 dni o zajściu jednej z wspomnianych okoliczności bank ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych liczonych od dnia, w którym zdarzenie miało miejsce.

Po upływie 60 miesięcy Beneficjent staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości i może nią dobrowolnie rozporządzać.