MDM - Mieszkania dla młodych

Pytania i odpowiedzi

CZY DECYDUJĄC SIĘ NA SAMODZIELNĄ BUDOWĘ DOMU MOGĘ OTRZYMAĆ DOPŁATY W RAMACH PROGRAMU MDM?

Osoby, które spełniają kryteria MdM-u, uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 r. oraz zamierzają wybudować lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny spełniający kryteria powierzchniowe programu mogą uzyskać zwrot części wydatków poniesionych z budową pierwszego własnego domu. Ale program nie przewiduje dopłat dla osób budujących dom tzw. metodą gospodarczą w takiej formie jak dla mieszkań kupionych na rynku pierwotnym.

CO NALEŻY ZROBIĆ PO PODPISANIU UMOWY O USTANOWIENIU LUB PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI MIESZKANIA ABY NIE STRACIĆ DOFINANSOWANIA?

Przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy nie można:

 • dokonać prawa zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania
 • wynająć lub użyczyć mieszkania innej osobie
 • dokonać zmiany sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • uzyskać prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w całości lub w części, której przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO?

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie kierował środki na dofinansowanie wkładu własnego bezpośrednio do instytucji kredytującej. A następnie zostaną one wypłacone deweloperowi od którego kupiliśmy mieszkanie.

CZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO KILKU BANKÓW JEDNOCZEŚNIE?

Oczywiście, jednak wnioski muszą dotyczyć tego samego lokalu mieszkalnego.

W JAKI SPOSÓB PROGRAM PRZEWIDUJE PROMOWANIE PROKREACJI, NA CZYM MIAŁOBY POLEGAĆ WSPARCIE?

Program przewiduje dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu w wysokości 5% kwoty liczonej zgodnie z zasadami obliczania dofinansowania wkładu własnego z tytułu urodzenia bądź przysposobienia 3-go lub kolejnego dziecka w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności program.

CZY PODOBNIE JAK W DOFINANSOWANIA W RAMACH „RODZINY NA SWOIM” DOPŁATA BĘDZIE UDZIELANA W SPOSÓB CIĄGŁY?

Nie. W programie MDM dopłata do wkładu własnego ma charakter jednorazowy.
W przypadku, gdy w przeciągu 5 lat od dnia podpisania umowy urodzi się 3 bądź kolejne dziecko to dopłata w wysokości 5% (liczona w taki sam sposób jak dopłaty podstawowe) będzie przekazywana w formie spłaty rat kredytu.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO?

1. Dla singli oraz rodzin bezdzietnych dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty. Kwotę określa się jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz

 • powierzchni użytkowej mieszkania – dla powierzchni użytkowej mieszkania nie większej niż 50 m2
 • 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2

2. Dla rodzin z dziećmi dopłata do wkładu własnego wynosi 15% kwoty liczonej jak w powyższym przypadku.

CZY PRAWDĄ JEST, ŻE WARUNKIEM OTRZYMANIA DOPŁATY JEST ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Tak, dodatkowo kredyt ten powinien spełniać określone warunki:

 1. być przeznaczony wyłącznie na zakup mieszkania
 2. kwota kredytu powinna stanowić przynajmniej 50% ceny zakupu mieszkania
 3. w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut
 4. na okres min. 15 lat
 5. na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

JAKA JEST MAKSYMALNA CENA MIESZKANIA, ABY ZOSTAŁO OBJĘTE PROGRAMEM?

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.
Dla przykładu. Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej wynosi dla Warszawy 5.258,00 zł. Oznacza to, iż możemy szukać mieszkania w tym mieście max. do kwoty 5 783,80 zł za m2 .

JAKA JEST MAKSYMALNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA LUB DOMU, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘTE PROGRAMEM?

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi maksymalnie 75 m2, a w przypadku domu jednorodzinnego jest to 100 m2.
Dla rodzin z minimum trójką dzieci te limity są nieznacznie wyższe i wynoszą odpowiednio 85 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 110 m2 dla domu jednorodzinnego.

CZY BĘDĄC WŁAŚCICIELEM DZIAŁKI MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Tak, ograniczenia dotyczą tylko lokali mieszkalnych lub domu jednorodzinnego, spółdzielczego  własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, posiadania na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ DOPŁATĘ JEŚLI WYNAJMUJE SIĘ MIESZKANIE LUB POSIADA SIĘ SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO?

W tym wypadku należy w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania:

 1. rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal mieszkalny
 2. zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnić ten lokal.

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO SYSTEMEM GOSPODARCZYM?

Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne na rynku pierwotnym.

W przypadku budowy własnego domu jednorodzinnego wsparcie polega na zwrocie części wydatków na zakup materiałów budowlanych.

CZY POSIADAJĄC UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI MAMY SZANSĘ NA DOPŁATĘ?

To zależy. Do programu możemy przystąpić będąc współwłaścicielami budynku, w przypadku zniesienia współwłasności nasz udział w nieruchomości byłyby mniejszy niż jeden lokal mieszkalny.

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU MIESZKANIA POWSTAŁEGO W SKUTEK ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH (NP. STRYCHÓW) I MOŻNA JE TRAKTOWAĆ JAKO MIESZKANIE NOWOWYBUDOWANE?

Według ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje się objęcie finansowym wsparciem zakup nowowybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, pochodzących z rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje jednak pojęcia „nowowybudowany”, natomiast w ocenie Ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja). Takie mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tj. w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstaje samodzielny lokal mieszkalny, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Poza tym nowopowstały lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę.

CZY W RAMACH PROGRAMU MDM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA MIESZKANIA ZAKŁADOWEGO?

Nie, dofinansowanie w ramach programu może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięcia na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt ten może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

CZY W RAMACH PROGRAMU MOGĘ WYKUPIĆ MIESZKANIE TBS?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

JAKIE MIESZKANIE MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTE PROGRAMEM?

Wsparcie finansowe można uzyskać na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oddanego do użytku po 31.12.2012 r. Ponadto, trzeba być pierwszym właścicielem kupowanego lokalu, a zakupu można dokonać wyłącznie od firmy, która wybudowała lokal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

CZY W RAMACH PROGRAMU MDM MOŻNA OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO MIESZKANIA KUPOWANEGO NA RYNKU WTÓRNYM?

Niestety nie. Programem zostaną objęte tylko lokale mieszkalne i domy jednorodzinne z rynku pierwotnego.

JAKIEGO TYPU MIESZKANIA OBEJMUJE PROGRAM MDM?

Kredyt z dopłatami w ramach programu MDM dotyczy nabycia nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

CZY ISTNIEJĄ LIMITY OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW, KTÓRE TRZEBA OSIĄGNĄĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Regulacje zawarte w ustawie dotyczącej programu MDM nie przewidują wprowadzenia limitu dotyczącego wysokości zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach tego programu.

KTO NIE OTRZYMA DOPŁATY?

Osoba, która przekroczyła 35 rok życia (w przypadku małżeństw dotyczy młodszego z małżonków) bądź też jest czy była:

 1. właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia własności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

CZY OSOBA SAMOTNA, POSIADAJĄCA PÓŁ MIESZKANIA MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU?

Tak, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać osoby, które były lub są właścicielami lokali mieszkalnych. W tym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o dopłatę.

CZY PARA, KTÓRA NIE JEST MAŁŻEŃSTWEM MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

W ramach programu MDM dopłatę do kredytu hipotecznego mogą otrzymać małżeństwa, osoby samotnie wychowująca dzieci lub single. W programie nie przewiduje się pomocy dla związków nieformalnych. W tym przypadku kredytobiorcą, jak też i właścicielem mieszkania może zostać tylko jeden z partnerów.

CZY DOFINANSOWANIE MOŻE BYĆ UDZIELONE MAŁŻEŃSTWU W SYTUACJI, GDY JEDNO Z MAŁŻONKÓW JEST ROZWIEDZIONE, A PODCZAS TRWANIA POPRZEDNIEGO MAŁŻEŃSTWA POSIADAŁO MIESZKANIE WSPÓLNIE Z BYŁYM MAŁŻONKIEM, JEDNAK PO ROZWODZIE ZRZEKŁO SIĘ GO NA JEGO RZECZ?

W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.”

Zatem zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

CZY BĘDĄC W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM O KREDYT Z DOPŁATAMI PROGRAMU MDM MOŻE STARAĆ SIĘ TYLKO JEDEN Z MAŁŻONKÓW?

Nie, zgodnie z ustawą, w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

CZY BENEFICJENT, KTÓRY W STYCZNIU 2014 UKOŃCZYŁ 35 LAT MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O kredyt ze wsparciem w programie MDM można ubiegać się do końca roku w którym ukończyło się 35 lat. Zatem jeżeli Beneficjent miał urodziny w styczniu 2014r. o kredyt z dopłatą może wystąpić najpóźniej do końca grudnia 2014r.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z DOPŁAT W RAMACH PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”?

Wsparciem w ramach programu MDM mogą zostać objęte osoby do 35 roku życia. Dopłatę otrzymają zarówno małżeństwa (w tym przypadku wystarczy, że jedno z małżonków nie ukończyło 35 lat), single, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Warunkiem jest jednak to, że mieszkanie, o które się starają musi być ich pierwszym mieszkaniem i ma służyć jako zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa przewiduje także możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup lokalu mieszkalnego przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu „Rodzina na swoim” (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu. Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem będzie realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

W JAKICH LATACH BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ PROGRAM?

Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

 • Zingo

  Ja się pytam gdzie tu jest równouprawnienie !!! ja też nie mam własnego m” chciałbym teraz kupić, jestem z żoną 7 lat po ślubie, późno się poznaliśmy 🙁 no i ogranicza nas wiek ja mam 41 żona 3 lata młodsza, spodziewamy się 2 dziecka i co lipa nam sie dopłaty nie należą !! ja się pytam gdzie tu jest równo!!! albo dopłaty dla wszystkich albo zlikwidować !! Konstytucja powinna zabronić !!

 • justyna

  prosze sobie poczytac dokladnie na tej stronie. Proponuje splodzic jeszcze jednego potomka i wiek nie stanowi wtedy ograniczenia i nawet kwoty dofinansowania sie zwiekszaja! Tylko trzeba zdazyc do 2018 roku

 • Zingo

  Tak jasne napłodzę dzieci to morze rząd się w końcu zlituje, albo będę płodził dla tych 500 zł co na dziecko obiecują, zastanów się co piszesz! Gratulacje !

 • Lesio

  @Zingo Mówisz że późno poznałeś małżonkę dzięki czemu wcześniej miałeś ogrom czasu na zbudowanie stabilizacji finansowej oraz pięciu się po szczeblach kariery, przez co teraz dla Ciebie kupno mieszkania nie powinno być problemem.

  Jeżeli ten czas przebalowałeś to proszę miej do siebie tylko pretensje.
  Ja w wieku 25 lat utrzymuje żonę oraz dziecko i nie płacze że Państwo mi nie daje lecz robię wszystko , aby zapewnić im dostatek.

  Jeżeli Nie miałbym rodziny w łatwy sposób bym mógł już kupić mieszkanie w ciągu 5-6 lat bez kredytu.
  Jeśli przebalowałeś życie to pozostały Ci tylko wspomnienia 🙂
  Ja zacząłem swoją karierę w wieku 23 lat na 3 roku studiów. W tym momencie jestem programistą i moja kariera toczy się zgodnie z planem.

  Pochodzę z małej miejscowości i moi rodzice zajmują się gospodarstwem rolnym, więc do bananowego dzieciaka daleko mi 🙂

 • Zingo

  Gratulacje że powiodło Ci się w życiu!, nie mam potrzeby i ochoty pisać Ci o swoim! Pytam tylko gdzie jest równouprawnienie albo wszystkim dają równo albo wszystkim gówno!! Nie powinno być ograniczeń wiekowych!!.

 • Arte

  O matko ile jadu i zawiści przez Ciebie przemawia… Po pierwsze to jest program „Mieszkanie dla MŁODYCH” a zaraz będzie, że czemu małżeństwo 75 letnie nie może dostać tego dofinansowania? W końcu mają 3 dzieci i do tego 7 wnucząt. Jest to program, który ma zatrzymać osoby świeżo po studiach w Polsce dając im jakiekolwiek wsparcie na początek. Sam piszesz, że jesteście 7 lat po ślubie. To znaczy, że do 34 roku życia byłeś kawalerem i sam siebie utrzymywałeś (tak upraszczając sprawę nie wnikając w szczegóły). To zakładając, że zacząłeś pracę dopiero mając 24 lata, to miałeś spokojne 10 lat na to aby pomyśleć o przyszłości.

  Co więcej, ja mam 25 lat i za głowę się łapię i kombinuję jak tu przed trzydziestką dorobić się własnego mieszkania. Ty teraz wielce oburzony się obudziłeś, ale o tym, że te 10 lat temu mieszkania były tańsze, ziemia za grosze, a w bankach szło dostać kredyt na 100% wartości nieruchomości + ewentualne wykończenie to już nie pamiętasz? Jak nie korzystałeś Twoja sprawa. I nie twierdzę, że kiedyś było lepiej. Mówię tylko, że kiedyś były inne możliwości, ale były. Teraz od przyszłego roku, żeby kupić mieszkanie warte 300 tys będziesz musiał z własnej kieszeni wyłożyć 60 tys, żeby dostać kredyt.

  Więc sorry, ale wkur… mnie tacy ludzie, co nic tylko marudzą jak to im ciężko w życiu i jak państwo ich niesprawiedliwie traktuje. Trzeba było przez te 10 lat odłożyć pieniądze, a nie teraz się użalać nad sobą. Bo jak sobie pościelisz tak się wyśpisz i nie ma tu co liczyć na cudny program „darmowe mieszkania dla wszystkich obywateli”, bo i wtedy by się znaleźli tacy, co by marudzili, że te mieszkania bez garażu, albo woleli by dom… Masz okazję w życiu to korzystaj, nie skorzystasz to potem żałuj, to Twoje życie.

  I zamiast tutaj wypowiadać się w tonie pretensjonalnym to odłóż coś pieniędzy (jak nie możesz, bo dzieci, to Twój problem że nie odłożyłeś wcześniej) i rusz dupę do banku i weź kredyt i kup sobie mieszkanie.

 • manowce

  program się nazywa „mieszkania dla młodych”, a nie „dla wszystkich”. obiektywnie patrząc osobie młodej trudniej jest o takie warunki finansowe, żeby kupić mieszkanie z wkładem własnym (w wieku 25 lat racze nie masz na koncie np. 30 tysięcy). osoby starsze teoretycznie powinny mieć jakieś oszczędności albo ustabilizowaną sytuację finansową. no ale to takie polskie: „dajcie mi” i „niesprawiedliwe, bo inni mają”.

 • Zingo

  I KTO TU JADEM na lewo i prawo 🙂 jak nie można normalnie wytłumaczyć to trzeba po chamsku czasem.. Nie istotne czy ja przetańczyłem ten czas kiedy powinienem odkładać na mieszkanie czy po prostu sytuacja w życiu mi nie pozwoliła, nie ma to znaczenia, zrozum jedną rzecz! Dlaczego ja jak i większość społeczeństwa ma się dokładać na mieszkania dla młodych ? my nie mieliśmy takiego programu w tamtych czasach ! to jest czas kiedy to wy młodzi macie szansę się dorobić a nie co by inni na was robili !! to jest jak z Frankowiczami dlaczego ja miałbym się dokładać do spłacania ich kredytów bo franki zdrożały. Masz 25 lat zarób sobie weź kredyt ! i nie pieprz ze w tamtych czasach było łatwiej w każdych czasach jest trudno chyba że ci ktoś da !! I na do widzenia P…rz się.. i powodzenia z mieszkaniem miej honor i nie korzystaj z tego programu

 • Zingo

  Tu krótko 🙂 wiesz kto korzysta z tego programu ?? ludzie którzy mają pieniądze po-prostu kupują taniej mieszkania a później wynajmują lub odsprzedają już po normalnej cenie ( czytaj kosmicznej), teoretycznie jak już będziesz osobą starszą i jak już będziesz miała to 30 tys. na koncie to powodzenia kup sobie to mieszkanie. Nie zapominaj że jeśli Państwo komukolwiek na cokolwiek dokłada, nie dokłada z własnej kieszeni! bo takowej nie ma! tylko z kieszeni podatników! Dlaczego młodzi mają być tylko uprzywilejowani niech Państwo zrobi program dla wszystkich których nie stać na pierwsze mieszkanie!! niech będzie uczciwie !! wtedy jako podatnik będę miał świadomość i wybór! – dokładam się mogę skorzystać z takiego programu ale nie muszę!. a nie dokładam się chcę skorzystać a nie mogę… Albo wszystkim równo albo wiesz 😉 ciau

 • manowce

  widziałeś ograniczenia programu MDM? tam są limity na metraż, cenę za m2, wiek. osoby mające pieniądze nie kupują takich małych i tanich mieszkań. zwłaszcza osoby, które mają maks. 35 lat. ja wiem, że w tym kraju to każdy umie tylko łapę wyciągać, ale bez przesady.

 • Olga Kapałczyńska

  Mam pytanko, jeżeli jestem rozwódką i jestem współwłaścicielką jednej szesnastej domu ponieważ przed ślubem mój były mąż miał część domu a poslubie kupiliśmy jedną osmą domu i połowa z tej jednej osmej jest moja i czy teraz moge się starać przy kupnie mieszkania o dofinansowanie z programu mdm

 • Natalia

  Witam
  Czy jeśli teraz złożę wniosek o dopłatę na 2018, a teraz chciałabym otrzymać mieszkanie na własność to bank może wypłacić pieniądze jak najszybciej (np. w lutym), właściciel może przekazać mi mieszkanie , a dopłata może być wtedy w styczniu 2018 ? Jak szybko pieniądze z dopłaty są wypłacane? (zdolność kredytową posiadam , warunki mdm spełniam ,ale już na 2017 się nie wyrobiłam 🙁 )

 • Katarzyna

  Witam, mam pytanie natury prawnej. Wraz z partnerem skorzystaliśmy z programu Mieszkanie Dla Singla, jednak kredyt wzielismy wspólnie. Pytanie dotyczy tego, czy ja weźmiemy ślub to jako, ze krwdyt splacamy wspolnie, mieszkanie wejdzie do wspólnoty małżeńskiej (tak nam powiedzial doradca kredyrowy), czy jednak pozostanie majątkiem osobistym nabytym przed zawarciem zwiazku małżeńskiego?

 • aleksandra

  już 2 lata minęły ja skorzystałam z mdm
  niestety nagle odezwał się bank uwaga sms’em że mam przedstawić oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania wynajmowanego podczas ubiegania się o mdm ??
  Czy takiebyły warunki Z tego co wiem to że przez 5 lat od zakupu nie mogę sprzedac wynajmowac ani zakupic innej nieruchomości I zakładam warunki musze spełniać od kiedy stane się właścicielem mieszkania (ja i bank) Jaki mam wpływ na to co było zanim dokonano sprzedaży Wiadomo że przed sprzedażą staram sie o kredyt i dopłate Ale nie mam wpływu czy mieszkanie było wynajmowane czy nie
  Wiadome/oczywiste jest że w dniu sprzedaży nei było juz w nim żadnych lokatorów